IP-debatt om sociala avgifter

På tisdagen hölls en IP-debatt om sociala avgifter. Bland annat pekades seriösa aktörer inom fas 3-verksamheten snarast ut som kommunistledare, vilket jag tycker är mycket förklenande. Jag har besökt ett antal av dessa i mitt hemlän Östergötland och kan nog säga att de är betydligt mer att betrakta som seriösa aktörer för att hjälpa folk att söka jobb och få en sysselsättning. Nedan återges mina inlägg i debatten enligt protokoll.

anf.32 Finn Bengtsson (M):

Fru talman! Jag får tacka för interpellationen och för ett tydliggörande svar från finansministern. Interpellanten Jasenko Omanovic bedriver i sin interpellation en väldigt underlig tes som jag skulle vilja diskutera med finansministern. Som nämns i svaret från finansministern leder kloka lättnader av socialavgifter till lägre kostnader för att anställa, särskilt dem som står längst från arbetsmarknaden, såsom unga, nyanlända invandrare och, inte minst, funktionshindrade. Parar man detta med jobbskatteavdragen, som haft fokus på dem med lägst inkomster, som stimulans för att minska trösklarna att komma in på arbetsmarknaden är det i dag fler som arbetar och försörjer sig på lön i stället för att ha en bidragsförsörjning. Det leder, vilket är viktigt att konstatera, till att statskassan ökar sina intäkter när fler jobbar och är med och solidariskt betalar skatt. Om man därtill lägger reformeringen av sjukförsäkringen, som vi diskuterade i förra interpellationsdebatten, ser vi att vi nu fått en hållbar sjukförsäkring som kommer dem till del som verkligen behöver den och ger dem en långsiktig trygghet i att systemet kommer att fungera. Fru talman! Vore det så som interpellantens hypotes framställer det, att man på något sätt förfarit konstigt med de sociala avgifterna, funderar jag på hur det kan komma sig att det i budgetpropositionen för 2011/12 görs stora satsningar. I en omvärld där vi på alla håll ser besparingar och neddragningar görs det, nota bene, stora investeringar bland annat på arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen är absolut nöjd med den tilldelning man får. Detsamma gäller på sjukförsäkringssidan. Försäkringskassan kan hantera sin budget och ge dem som behöver stöd därifrån ett utrymme som är väl tilltaget. Låt mig fundera lite grann på vad företrädarna för Socialdemokraterna gör när de går ut och mer eller mindre som vallöfte säger att man ska ta bort sjuklöneansvaret från företagen och vältra över det på staten. Det är intressant att lite grann titta på vad konsekvenserna av ett sådant förslag skulle bli. Det finns uträkningar, bland annat gjorda av riksdagens utredningstjänst, som visar att arbetsgivarnas kostnad för sjuklön och inbetalade arbetsgivaravgifter för sjuklön för 2012 beräknas uppgå till 15 miljarder kronor. Om den kostnaden fördes över till staten skulle det motsvara en ökning av sjukpenninganslaget med omkring 66 procent. Den offentliga sektorns sammantagna nettokostnad skulle då uppgå till 7,7 miljarder, om man beaktar att statens intäkter från bolagskatt med en sådan förändring skulle kunna öka med 7,7 miljarder. Detta föreslås av Socialdemokraterna för det som i dag är sjuklöneperioden. Det omfattar alltså mer än en tredjedel av budgetutrymmet för innevarande år, det som vi varit överens om. Hur tänker man från Socialdemokraternas sida när man utan att analysera förslaget bara kastar ur sig det, för att få det att se ut som att man lockar företagarna med någonting positivt? Låt mig betona att problemet med detta förslag, också enligt RUT:s analys, är att om man tar bort sjuklöneansvaret från arbetsgivarna gynnas inte ens företagen primärt av det. De som i så fall gynnas är kommuner och landsting, och då snurrar ekonomin runt i systemet i stället för att man uppnår det mål som man försökte dupera företagarna med. Fru talman! Det finns en hel del hemläxa som Socialdemokraterna får göra när det gäller sociala avgifter och deras utformning i Sverige. Jag tror att Finansdepartementet och alliansregeringen har hamnat väldigt rätt i sin analys av hur läget är i dag. Den viktigaste insatsen är förstås att se till att vi har tillräckligt med resurser att sätta av till arbetsmarknadspolitiken och våra trygghetssystem, och det har vi för tillfället, med en omvärld där det ser helt annorlunda ut.

anf.35 Finn Bengtsson (M):

Fru talman! Det blir lite lustiga turer i den här interpellationsdebatten. Nu utpekas de seriösa aktörerna inom fas 3-verksamheten snarast som kommunistledare, i stället för som just de seriösa aktörer de är inom arbetsmarknadspolitikens område, noga granskade av Arbetsförmedlingen på regeringens uppdrag. Jag har besökt ett antal av dessa i mitt hemlän Östergötland och kan nog säga att de är betydligt mer att betrakta som seriösa aktörer för att hjälpa folk att söka jobb och få en sysselsättning, än att de ska utpekas som kommunistledare, vilket jag tycker är mycket förklenande. Om jag går tillbaka till interpellationen vill jag återigen nämna att det som står i finansministerns svar är väldigt viktigt, alltså riktade lättnader av socialavgifterna. Det är någonting som stimulerar dem som står längst ifrån arbetsmarknaden att komma närmare den. Vi talar om unga, nyanlända, invandrare och inte minst funktionshindrade individer, som på detta sätt kan erbjudas bättre möjligheter och mindre trösklar in på arbetsmarknaden. Parar vi detta med jobbskatteavdraget, som ministern också nämnde i sitt svar, med alla effekter detta ger med att vi under en finanskris samtidigt kan ha en efterfrågan och därmed en skatteintäktssida som är väldigt positiv för staten, blir det till slut mer resurser att fördela dit de bör gå. Hela systemet handlar väl i grunden om tryggheten, där socialavgifterna ingår som en delfinansiering, om att trygga detta system långsiktigt. Lägger vi därtill reformeringen för att få en bättre fungerande sjukförsäkring har vi de möjligheter vi har redovisat i innevarande års budgetproposition, med kraftigt stöd till arbetsmarknadspolitik via bland annat Arbetsförmedlingens insatser och inom sjukförsäkringen möjlighet för Försäkringskassan att agera på ett sunt sätt. Min fråga kvarstår: Hur ska Socialdemokraterna finansiera sjuklöneansvarets övervältrande på staten?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s